เรือนเล็กแยก วะระคุเท

เปน็โลกทค่ีณุจะหวนคดิถงึเมอ่ืคณุเคยกา้วผา่นเขา้มา เราบรกิารตอ้นรบัดว้ยมติรไมตร ี
โปรดใชช้ว่งเวลาแสนพเิศษกบัคนสำคญัของคณุในบา้นเกา่แกท่ส่ีรา้งตามแบบฉบบัพน้ืฐานแบบธรรมชา
ตสิไตลญ์ป่ีนุ่ วะระคเุทคอืบา้นเกา่สไตลญ์ป่ีนุ่ทส่ีรา้งใหมจ่ากบา้นเมอ่ื 150ป ี
ทา่นสามารถเพลดิเพลนิกบัความเกา่แกแ่ละจดุดๆีทน่ีา่สนใจของญป่ีนุ่
ภายในทพ่ีกัแหง่นห้ีอ้มลอ้มไปดว้ยบรรยากาศทท่ีำใหค้ณุสามารถใชเ้วลาอยา่งผอ่นคลายชา้ๆซง่ึแตกตา่งจากทอ่ีน่ือยา่งแชม่ชน่ืหวัใจเมอ่ืไดส้มัผส
  • สำหรบัลกูคา้สตรทีพ่ีกักบัเราทว่ีะระคเุท
    ทางเราบรกิารจดัเตรยีมชดุยกูะตะสำหรบัสวมใสออกขา้งนอก
    ไวพ้รอ้มใชง้าน

อาหาร

สำหรบัเนอ้ืฮดิะทย่ีกเซฟิเปน็อาหารเยน็
จะถกูคดัสรรเนอ้ือยา่งพถิพีถินัจากพอ่ครวัทส่ีะสมประสบการณม์ายาวนาน
โดยคดัเลอืกซอ้ืจาก"หมายเลขระบลุงทะเบยีน "ดงันน้ัทา่นสามารถเพลดิเพลนิกบัของแท ้
คณุภาพเยย่ีม ไดอ้ยา่งเตม็เบย่ีม     เนอ้ืฮดิะมรีสชาตแิละกลน่ิ หอม หวาน นมุ่
เมอ่ืรบัประทานลน้ิจะรสู้กึถงึความนมุ่จนละลายในปาก ศลิปแ์หง่รสชาตคิอืความอรอ่ยทล่ีงตวัเชน่น ้ี
ขอเชญิทา่นสนกุสนานกบัการรบัประธานอาหารทใ่ีชว้ตัดุบิทอ้งถน่ิทพ่ีอ่ครวัภมูใิจนำเสนอในบรเิวณเตา
หลมุกลางหอ้งหรอื จะเลอืกรบัประทานแบบผอ่นคลายในหอ้งกไ็ด้

ห้องพัก

หอ้งพกัแบบมบีอ่นำ้พรุอ้นทป่ีรบัปรงุใหมจ่ากบา้นเกา่แก ่150ป ีและหอ้งอาบนำ้แบบเปดิโลง่
ทางเราไดจ้ดัเตรยีมไวท้ง้ัหมด 10
หอ้งแตล่ะหอ้งมหีอ้งอาบนำ้เปดิโลง่และหอ้งอาบนำ้ภายในทม่ีไีมก้ลน่ิหอมสดชน่ื
ทง้ัเรายงัมบีรกิารแบบบา้นหลงัเลก็(มLีOFT) และหอ้งเปลา่แบบโลง่ดว้ย

ข้อมูลโดยสังเขปของพื้นที่วะระคุเท

ข้อมูลสิ่งอำนวย
ความสะดวก
บ่อน้ำพุร้อนกลางแจ้งส่วนตัวระบบจอง "ฟุโดวโนะยุ" "ยะคุชิโนะยุ" การรับประทานอาหาร
เคาร์เตอร์ชำระเงิน "ระหว่างเตาหลุมพิงไฟกลางห้อง"
จำนวนห้อง ห้องพร้อมบ่อน้ำพุร้อนกลางแจ้งส่วนตัว 10ห้อง "มุซึคิ" "คิสาระงิ" "ยาโยอิ" "อุซึคิ" "สะสึคิ" "มินะซึคิ"
"ฟุมิสึคิ" "ฮะซึคิ" "นะงะสึคิ" "คันนะซึคิ"
อุปกรณ์ภายในห้อง แปรงสีฟัน ,ผ้าขนหนู, ผ้าขนหนูอาบน้ำ, ตู้เย็น, ทีวี, ตู้เซฟ, ไดร์เป่าผม , หมวกอาบน้ำ,
ถุงเท้าสำหรับใส่กับเกี๊ยะญี่ปุ่น,ชุดซามุเอะ(ชุดคลุมของนักบวช) , ถุงเล็กแบบมีหูรูด ,บริการชุดยูกาตะ (เฉพาะผู้หญิง)
PAGE TOP